« مغولان در ايران » اثري‌است گرانسنگ از بهمن انصارى. اين كتاب يكي از نخستين كتب تاريخی است كه با شيوه خاص بهمن‌انصاری، يعنی «بررسی ِتاريخی در عصر ِتكنولوژی»به رشته تحرير در آمده است.

نويسنده در مقدمه كتاب تعريف خود از تاريخ را اينگونه بيان مي‌كند:

تاريخ و مطالعه‌تاريخ ديگر نه يك سرگرمی برای مفتخر گشتن به گذشته، بلكه يك علم مهم براي بررسی رويدادهای پيشين و بهره‌گيری از تجربيات تلخ و شيرين شكست‌هاوپيروزي‌ها، برای  ساخت فردای بهتر است.


بهمن‌انصاری در اين كتاب نایاب در كنار ذكر رويدادها از جمله، پرداختن دقيق به مقاومت‌های سلطان‌جلال‌الدين‌خوارزمشاه، سنت‌شكنی كرده و با كنار گذاشتن «مطالعه سنتی ِرويدادهای عصر مغول»، اين‌بار با ديد يك «مورخ ِمدرن ِعصر ِتكنولوژی» و به ‌دور از احساسات ملی/مذهبی، اين برهه از تاريخ را به نقد كشيده و با بازيابی «نكات ِمثبت ِحضور ِمغولان در ايران»، به بررسی پيامدهای بعدی آن و «فردای بهتری كه به واسطه پذيرفتن اين گذرگاه ِسخت، نصيب آينده كشور شد»، پرداخته است.

فصلهاى اين كتاب شامل موارد زير است:
     از يورش عرب تا يورش مغول
     چنگيز‌خان 
     سلطان‌جلال‌الدين‌خوارزمشاه
     حكومت‌ايرانی/مغولی؛ ايلخانان‌مغول و وزرای‌ايرانی
     سقوط بغداد

دانلود كتاب " مغولان در ايران "

دانلود كتاب ” مغولان در ايران “
5 (100%) 1 vote