كتاب نایاب و نفيس « سياه‌نامه مقدس » اثر ارزشمندى از بهمن انصارى است. اين كتاب كه به سبك ادبيات سياه نگاشته شده است داراي فصولى عجيب، عميق، مرموز و فلسفى است. هر فصل آن داراي پيچيدگى و درك آن نيازمند قدرت تعمق و انديشه آزاد و بالاست.

اين كتاب در برگيرنده ادامه راه بزرگان اين سبك چون «فرانتس كافكا»، «صادق هدايت» و «نيچه» می‌باشد.

فصلهاى اين كتاب شامل موارد زير است:

گشايش
هفت‌هات ِسوشيانت:

   هات نخست؛ تاوان  
   هات دوم؛ معجزه شب
   هات سوم؛ تاريكي مقدس
   هات چهارم؛ پيروى
   هات پنجم؛ گريز
   هات ششم؛ فرياد سكوت
   هات هفتم؛ رهاننده

انجيل ِسوشيانت:
   فرگرد نخست
   فرگرد دوم
   فرگرد
   فرگرد يازدهم
اوستای خاموش:
   بهمن يشت؛
   اندرزنامه وُهومَن؛
   يسنای تاريكی؛

   نفرين‌گان؛
مزامير ِسوشيانت:
   سي‌پاره نخست؛
   سي‌پاره دوم؛
   سي‌پاره سوم؛
   يازده‌پاره مقدس؛

ده‌فرمان ِرهايى

دانلود كتاب سياه‌نامه مقدس

بخش‌هايى از كتاب:

دريغا !
زخم‌های عفونت كرده‌ام را چه درمانی بايد؟
اين «لُمپِن» دور افتاده از جماعت «بروكرات‌های» اخته شده‌ی دوپا را كدامين اميد بايد؟
«كافكا» درمان مرا می‌دانست اما افسوس كه روزگار به وسعت يك قرن او را از من دور كرد…

(اوستاي خاموش/اندرزنامه وُهومَن/صفحه بيست‌و‌شش)

به اطرافت نگاه كن. يك مشت حيوان درنده با مغزهاي پوسيده كه از قلب آن‌ها بوي گند مني بلند شده و سبب سرگيجه و حالت تهوع مي‌شود. اگر به آن‌ها دست بزني؛ چونان كه دستانت در سرگين داغ بز و يا واژن كرم‌زده پيرزني عفريته فرو رفته باشد، از عفونت لزج و بدبوي پوست داغشان، دستانت ذوب خواهد شد.
(هفت‌هات سوشيانت/هات نخست/صفحه سه)

با سايه‌ات دوست باش اما از او نيز بترس. هرگز رو به روشنايي گام برندار زيرا سايه‌ات در پشت تو مي‌افتد. يك روز او نيز از پشت سر تو را با خنجر تكه‌تكه خواهد كرد.
(هفت‌هات سوشيانت/هات پنجم/صفحه هفت)

بكارت ِشرافت ِدوشيزگي‌ ِبشريت را نوع نجس آدميت پاره كرد. مي‌دانم در دخمه‌ي روح چروكيده‌ات در حال ِجان‌كندني…
(انجيل سوشيانت/فرگرد ششم/ صفحه هفده)

هنگامي كه به آلپ پناه برد‌،
از كنعان ياري مخواه‌؛
حمورابي را درياب تا كهن‌داد را بار ِديگر براي تو بخواند‌.
آن روشنگر ِراه ِتوست… .
گاو ِبزرگ‌ همچنان در خواب است… .

(مزامير سوشيانت/سي‌پاره دوم/پاره شصت‌و‌نهم/صفحه پنجاه‌و‌يك)

دانلود كتاب ” سياه‌نامه مقدس “
5 (100%) 1 vote