در اين كتاب بسيار ارزنده پژوهشي پيرامون تاريخچه هر يك از حروف سي و دو گانه الفباي فارسي خواهيم داشت و به بررسي تك تك حروف الفباي فارسي و شناسايي ريشه آن در دبيره‌هاي پهلوي، اوستايي و مانوي ميپردازيم.

در اين جستار به اين آگاهي خواهيم رسيد كه پنجاه درصد از حروف الفباي امروزين ما برگرفته شده از حروف الفباي مانوي است. سي درصد آن ازالفباي اوستايي(دين دبيره) و هشت درصد آن از الفباي پهلوي برگرفته شده است و نه تنها الفباي ما ريشه در الفباي عربي ندارد، كه حتي الفباي عربي هرگز در درازاي تاريخ باشنده نبوده است.

شوربختانه ما ايرانيان نيز به دليل ناآگاهي و دانش كم در اين زمينه، ناخواسته با بيگانگان همگام شده و الفباي خود را كه ميراث با ارزش نياكانمان است، دو دستي به بيگانگان پيشكش كرده و الفباي عربي ميناميم. اميد است كه زين پس هر ايراني بسته به توان و جايگاهي كه دارد بكوشد تا اين يادگار ارزنده پدرانمان را بازپس‌گيري كنيم.

بر هر ايراني واجب و بايسته است كه اين جستار را بخواند تا با كوشش خود بتواند در بازپس‌گيري فرهنگ ايراني دزديده شده توسط بيگانگان، گامي بردارد.

نويسنده: بهمن انصاري
دانلود كتاب " تاريخچه و پيشينه حروف الفباي فارسي "
دانلود كتاب ” تاريخچه و پيشينه حروف الفباي فارسي “
4.5 (90%) 2 votes